Sagrament de la confirmació

ministry

El matrimoni (del llatí "mater", mare i "munus", funció, és a dir, funció de la mare), és, per a l'Església Catòlica, una "íntima comunitat de la vida i de l'amor conjugal, creada per Déu i regida per les seves lleis, (que) s'estableix sobre l'aliança dels cònjuges, és a dir, sobre el seu consentiment irrevocable ". Aquesta definició, referida a qualsevol matrimoni, participin en ell catòlics o no, es concreta jurídicament en el cànon 1055 , paràgraf primer, del vigent Codi de Dret Canònic, que ho defineix com:

 • L'enllaç matrimonial, per la qual l'home i la dona constitueixen entre sí un consorci de tota la vida, ordenat per la seva mateixa indole natural al ben dels cònjuges i a la generació i educació de la prole, va ser elevada per Crist Senyor a la dignitat de sagrament entre batejats (CIC 1055 § 1)

Ambdues definicions ressalten la concepció catòlica del matrimoni com a realitat natural que es recolza sobre el principi del consentiment —que no pot ser suplert per cap potestat humana—. Les úniques diferències notables entre ambdues definicions passen perquè el codi canònic omet la referència a la paraula "amor", potser per entendre-ho com un terme ajuridic o indeterminat. Així mateix, també inclou l'esment a la generació i educació de la prole, de nou, pel caràcter més legal que posseeix aquest text, d'on sorgeix la necessitat d'explicitar les finalitats essencials en la mateixa definició. Quan el matrimoni se celebra entre batejats (catòlics o no, doncs el codi no afegeix tal exigència), és elevat a un dels set sagraments de l'Església catòlica. Això implica que, segons la teologia, va ser instituït per Déu i elevat a "Sagrament" per Crist i que és un signe visible de la gràcia.

En la definició jurídica de matrimoni per al dret canònic, cobra importància la distinció entre el concepte de matrimoni com a acte (matrimoni in fieri), del matrimoni com a estat o comunitat permanent que sorgeix de l'acte productiu del matrimoni (matrimoni in facto esse).


Naturalesa Jurídica del Matrimoni Catòlic

Existeix una certa controvèrsia sobre quina naturalesa té el matrimoni catòlic des del punt de vista jurídic. Un primer corrent, més tradicional, ho qualifica com a contracte, mentre que es basa en el lliure consentiment de les parts. No obstant això, aquesta definició no és del tot satisfactòria perquè les parts no determinen el contingut del matrimoni, com en un contracte normal, sinó que aquest contingut ve predefinit i els cònjuge s s'adhereixen a ell. A causa d'aquesta limitació, una altra part de la doctrina ho defineix com una institució, és a dir, un sistema de vinculacions jurídiques preestablertes amb una finalitat determinada i a la qual els cònjuges decideixen adherir-se lliurement, acceptant totes les seves conseqüències.


El matrimoni com a sagrament en la història de la teologia catòlica

En les primeres comunitats cristianes es va manifestant una preferència per la virginitat i el celibat. Fins i tot s'arriba a oferir una imatge pejorativa o desestimativa del matrimoni. No obstant això, el magisteri va actuar de regularitzador. Així Ignasi de Antioquia (Ep. Polyc. 5 2) i Clement de Roma (1Clem 38 2). Els autors cristians i accentuen el bé de la procreació en sortir en defensa del matrimoni. Argumenten que ha estat instituït per Déu i ha estat beneït per la presència de Crist en les noces de Cana. Fins i tot sorgeixen tendències que proposen que el matrimoni sigui superior a la virginitat. Sant Agustín (354-430) sosté clarament que el matrimoni és una cosa bona i que ha estat instituït per Déu des de «el principi». El pecat original no ha destruït aquesta bondat originària, encara que ha donat origen a la «concupiscència», que de tal manera afecta l'exercici de la sexualitat que es fa veritablement difícil subordinar aquesta activitat a la recta raó. Això s'aconsegueix quan es viu en el marc dels béns propis del matrimoni: la procreació (proles), la fidelitat (fides), i el sagrament (sacramentum). Per a Sant Agustín no hi ha dubte que la cerca de la i procreació no fa que la unió del matrimoni porti amb si mancada o pecat algun. Però no ocorre el mateix si la unió s'intentés per satisfer la concupiscència, ja que llavors s'incorreria en pecat venial. Els autors no concorden en la interpretació que s'ha de donar a aquestes afirmacions. Encara que la visió cristiana del matrimoni en els primers temps era positiva, equilibrada i menys mitificadora que la de l'entorn, també és cert que el matrimoni, o una de les seves finalitats, era considerat a partir de les conseqüències del pecat original com un "remei a la concupiscència" segons expressió d'Agustín. Així la doctrina cristiana considerava al matrimoni en relació amb la finalitat procreativa i com a llit per equilibrar el desordre per feblesa sexual que els homes porten després del pecat original.

Els insistents atacs d'algunes sectes gnòstiques contra aquest sagrament van obligar a l'Església a defensar-ho i a envoltar-ho de certa solemnitat, que contribuís al seu prestigi i santificació. En particular es poden esmentar les següents disposicions o pràctiques:

 1. El matrimoni havia de celebrar-se sempre amb l'aprovació del bisbe.
 2. Havia de tenir lloc a l'església o lloc del culte, durant els oficis eucarístics. Aquest costum és de les més antigues.
 3. En general no s'aprovaven matrimonis secrets; mes, d'altra banda, el Papa Calixte va reconèixer com a vàlids els matrimonis entre lliures i esclaus.

No obstant això, a poc a poc es va imposant –de la mà dels textos bíblics– necessitat de la virginitat especialment per aquells que pel ministeri que els ha estat confiat, han de ser testimoniatge també de vida cristiana en la comunitat. Així des del segle IV es troben diverses prescripcions de celibat per els qui accedien al sacerdoci o a l'episcopat.

També s'obre pas la consideració del matrimoni com un estat de vida beneït per Déu fins a tal punt que Ell mateix ho ratifica de manera que se subratlla fins i tot des del punt de vista legal la seva indissolubilitat. Els Pares de l'Església es van detenir especialment a reflexionar sobre la relació entre concupiscència i matrimoni subratllant especialment la fi procreador. Atès que Déu és el seu autor el matrimoni no pot ser menyspreat.

La consideració del matrimoni com a sagrament no apareix de forma expressa en l'ensenyament de l'Església fins al segle XV i s'introdueix com a signe de la unió de Crist i de l'Església (cf. Decreto pro armenis del Concili de Florència). Ja al segle XX, amb els intents de renovació de la teologia iniciats per l'escola de Tubinga al segle anterior, es van explicitant amb major força les virtualitats tancades en la doctrina sobre la bondat del matrimoni. És significativa l'aportació del moviment matrimonial «Equips de La nostra Senyora» dirigit per H. Caffarel, que hauria estat segons alguns precursor del Concili Vaticà II, i que assenyalen que a la base de la doctrina de la trucada universal a la santedat sempre, com un dels pressupostos teològics, l'íntima unitat entre la Creació i la Redempció


Aspectes essencials

Els aspectes essencials del matrimoni com a sagrament són la realitat de la qual el matrimoni és signe i la indissolubilitat del vincle.


Signe de la unió de Crist amb la seva Església

L'Antic Testament usa sovint la imatge del festeig o de l'amor conjugal per referir-se a la relació de Déu amb el seu poble. Així no només es percep l'alt concepte que es tenia del matrimoni, sinó també es mostra com a arquetip per referir-se al de l'aliança fidel de Yahveh amb el seu poble. D'altra banda, se subratlla la infidelitat d'Israel com si fos un adulteri.

Pau recull aquesta imatge en la carta als Efesis que després va ser comentada en múltiples ocasions pels pares de l'Església amb la finalitat de subratllar l'amor esponsal que han de fomentar i viure els esposos. Agustín crida "sacramentum" a a quest caràcter (cf. De nuptiis et concupiscentia 2 21) que segella també la indissolubilitat del matrimoni. Així es considera que la gràcia del matrimoni és una prolongació de la caritat que Crist vessa sobre l'Església i va especialment relacionada amb la missió que la família cristiana té dins de l'Església.

En el matrimoni una realitat humana (la unió matrimonial) s'assumeix com a signe d'una realitat d'ordre cristològic i eclesial (unió de Crist amb l'Església), sense abandonar la realitat que es tracta d'una institució natural. En el matrimoni no només se significa tal unió ja que els mateixos batejats que es casen són destinataris, quan membres de l'Església, d'aquest amor de Crist.

Encara que el consentiment lliurement expressat pels cònjuges és l'acte jurídic decisiu del que dimanen els drets i deures matrimonials, la sacramentalitat del matrimoni no prové d'un acte diferent que el jurídic del consentiment i, per tant, s'identifica amb ell. Per això, la teologia catòlica ha donat creixent importància a la fe dels cònjuges i a les actituds religioses que es requereixen per a la validesa o licitud del sagrament.


Indissolubilitat

En els evangelis i en les epístoles de Pau de Tars es nota l' interès per aplicar els ensenyaments de Crist a l'ambient de les primeres comunitats cristianes. El Pastor de Hermes condemna el nou matrimoni d'els qui s'han separat fins i tot en el cas d'adulteri (cf. Mand. 4 1, 4-8). Després tant Justi Màrtir (cf. Apologia 1 15) com Atenàgoras d'Atenes (Legatio 33 on rebutja també la possibilitat de tornar a casar-se per part de qui queda vidu) ofereixen un ensenyament semblant.

Cal esperar als grans pares d'Occident –Ambros, Jerònim i Agustí– per a un ensenyament ferm en contra del divorci i de la possibilitat de tornar-se a casar després de la separació. Des d'aquí els concilis adopten mesures severes en relació amb aquests casos de separats tornats a casar (la legislació romana ho permetia). Així per exemple el cànon 102 del XI concili de Cartago:

 • "Ens va semblar bé que, segons la disciplina evangèlica i apostòlica, ni l'abandonat per la dona ni la deixada pel marit s'uneixin a un altre, sinó que romanguin així o es reconciliïn: si menyspreen aquesta llei, sotmetin-se a penitència. Sobre aquesta matèria cal demanar la promulgació d'una llei imperial".
  El Concili de Trento va afrontar el tema: Si algun digués que l'Església s'equivoca quan va ensenyar i ensenya que, conforme a la doctrina de l'Evangeli i els apòstols, no es pot deslligar el vincle del matrimoni, per raó de l'adulteri d'un dels cònjuges ... sigui anatema (Denzinger 977).

La indissolubilitat del matrimoni només afecta de manera absoluta, segons la praxi de l'Església catòlica, al matrimoni - sagrament contret vàlidament i consumat. En cas que aquest sagrament no hagi estat tal, pot ser declarat nul després del judici degut.


ministry
Elements del matrimoni catòlic Matèria i forma

Són les paraules del consentiment les considerades tant com a matèria del sagrament com la seva forma atès que expressen l'acceptació de la donació que el matrimoni implica.


Ministre

Encara que encara és un tema debatut, en occident es considera que els ministres són els contraents mateixos, sent el clergue un testimoni que rep, en nom de l'Església, el consentiment de l'espòs i esposa. Mentre que en orient es considera que el ministre que confereix el sagrament és el clergue que presideix la celebració i no els contraents.


Subjecte

L'Església Catòlica solament permet accedir al matrimoni a les persones que comptin amb els sagraments del Baptisme, Comunió i Confirmació; a més de que no constin amb impediments com pe r exemple ser massa joves, sofrir d'impotència o tenir parentiu. En l'antic ritu el sacerdot preguntava en la mateixa cerimònia si algú coneixia un impediment per a la realització del sagrament. El ritu actual preveu que es posi un anunci en la parròquia amb antelació de manera que les persones que pensin que existeix un impediment per al matrimoni l'hi comuniquin al rector.


Finalitats

El Catecisme de l'Església Catòlica afirma que "El matrimoni i la família estan ordenats al ben dels cònjuges, a la procreació i a l'educació dels fills." (n. 2249; cf. n. 1601)


Efectes

El Catecisme de l'Església Catòlica enumera dues:

 • "El vincle matrimonial que és establert per Déu mateix".
 • "La gràcia del sagrament que perfecciona l'amor dels cònjuges i enforteix la seva unitat"

VOLS CELEBRAR EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI? VOLEU CASAR-VOS?

«Pel fet que Déu és amor i l'home està creat a la seva imatge, comprenem la identitat profunda de la persona, la seva vocació a l'amor. L'ésser humà està fet per estimar: la seva vida es realitza plenament només si es viu en l'amor».

El Papa observa després que l'amor assumeix formes diferents segons els estats de vida, i referint-se al sacerdoci, cita les paraules de Sant Joan María Vianney, que afirma: «El sacerdoci és l'amor del cor de Jesús». «Les persones consagrades en el celibat -diu S. S. Benet XVI- també són un senyal eloqüent de l'amor de Déu pel món i de la vocació d'estimar a Déu per sobre de tot».

«Descobriu la grandesa i la bellesa del matrimoni», exhorta el Papa als joves. «Mitjançant el sagrament del matrimoni els esposos estan units per Déu i amb la seva relació manifesten l'amor de Crist, que va donar la seva vida per la salvació del món. En un context cultural en el qual moltes persones consideren el matrimoni com un contracte temporal que es pot trencar, és de vital importància comprendre que l'amor veritable és fidel, lliurament definitiu de si mateix. Ja que Crist consagra l'amor dels esposos cristians i es compromet amb ells, a questa fidelitat no solament és possible, sinó que és el camí per entrar en una caritat cada vegada més gran».

Finalment, S. S. Benet XVI expressa el desig que el Fòrum serveixi d'estímul als joves per «fer-se testimonis» amb els seus coetanis del que han vist i escoltat. «És una responsabilitat veritable i pròpia i l'Església compta amb vosaltres per a això. Els vostres companys juguen un paper important en la evangelització dels joves dels seus països perquè responguin amb alegria i fidelitat al manament de Crist: «Estimeu-vos uns a uns altres com jo us he estimat» (Benet XVI. Als joves. 24 de març de 2012).

"A mi agrada molt aquesta idea de somiar una família. Tota mare i pare ha somiat al seu propi fill per 9 mesos. És veritat? No és possible una família que no somia. Quan en una família es perd la capacitat de somiar, la vida no creix, es perd l'esperança", va afirmar.

"Per això, els recomano que en la ni t quan facin examen d e consciència, facin-se aquesta pregunta: Avui he somiat el futur dels meus fills? avui vaig somiar amb l'amor del meu espòs i de la meva esposa? avui vaig somiar amb el meu avi i la meva àvia que m'han portat a aquest punt? No perdin la capacitat de somiar".

Després va dirigir el seu pensament a les crisis de parella. "Quantes dificultats hi ha en la vida del matrimoni i es poden solucionar si donem espai a somiar, si somiem les coses bones que té el nostre espòs o esposa. És molt important somiar l'amor. No deixin de ser mai nuvis!". En el Palau esportiu, les persones van aplaudir i van riure en un ressò alegre.

El Pontífex va presentar tres aspectes importants en la reflexió de la Paraula i la família: "Descansar en el Senyor, aixecar-se amb Jesús i María, i ser una veu profètica".

En aquest sentit, va assenyalar: "Déu ens parla en la lectura que acabem d'escoltar, en la nostra oració i testimoniatge, i en el silenci del nostre cor. Reflexionem sobre el que el Senyor ens vol dir, especialment en l'Evangeli".

De nou en una altra improvisació va assegurar que sant José vetlla per l'Església i els seus problemes. "Vull confiar-los que amo molt a sant José perquè és un home fort i silenciós. Tinc en el meu escriptori una imatge de sant José mentre dorm".

La gent va riure i li va interrompre. "Mentre dorm, sant José cuida de la seva Església. Quan hi ha algun problema, li poso documents o papers sota la seva imatge, així ell somia una solució".

De la mateixa manera, va prosseguir parlant del do de la sagrada Família, que -va assegurar- va ser confiat a sant José, "així a nosaltres se'ns ha confiat el do de la família i el seu lloc en el pla de Déu. L'àngel del Senyor li va revelar a José els perills que amenaçaven a Jesús i María, obligant-los a fugir a Egipte i després a instal·lar-se a Natzaret".

"Així també, en el nostre temps, Déu ens crida a reconèixer els perills que amenacen a les nostres famílies per protegir-les de qualsevol dany" (Papa Francesc, divendres 16 de gener con les famílies en el Mall of Asia Arena de Manila. Filipines).


QUÉ CAL FER PER CASAR-SE?

 1. Els contraents, han de reservar a la Parròquia dia i hora, amb suficient antelació (mig any), en el que volen celebrar el seu Matrimoni.
 2. Cal fer un curset de Preparació al Matrimoni, al que s'hi ha de assistir necessariament. A continuació, per fer l'Expedient, caldrà Partides de naixement, Partides de Baptisme, Certificat del Curset i els Documents de Identitat, de ambdós i en originals amb fotocòpies.
 3. Si un dels dos no està batejat, cal fer un Expedient mixta, de Disparitat de cultes, amb característiques molt concretes, que detallarem en persona.
 4. La Parròquia no té cap compromís ni amb fotògrafs, ni amb floristeries, però si ho voleu us podem aconsellar i orientar.
 5. Una setmana abans ens reunirem per preparar la Cerimònia del Casament. Us agrairem un Donatiu per les despeses del funcionament de la Parròquia.

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PRAT
Plaça de l'Església, 1 rectoria
Telèfon: 93 841 08 71
Fax: 93 842 72 18
08450 LLINARS DEL VALLÈS
(Barcelona)


QUE CAL FER PER TRAMITAR ELS DOCUMENTS PEL CASAMENT

1. Després del 15 de Gener de l'any del casament cal anar a la Parròquia del noi o de la noia (o quatre mesos abans del casament). Comunicar-los el vostre casament i concretar la data dels Cursets Prematrimonials.


CURSETS PREMATRIMONIALS DEL CENTRE DE PREPARACIÓ PER AL MATRIMONI

Per les Parròquies de Llinars i El Coll, l'acolliment es en conjunt per les parelles que es casen en el decurs del any, triant el dia i hora concertada per telèfon en el domicili del matrimoni designat.

A concretar amb els matrimonis els dies del curset. Els diàlegs són de 21 a 23 hores.

2. Acabat el curset, a la teva parròquia, cal fer l'Expedient Matrimonial. Per això, cal portar:

 • a) El llibre de família dels vostres pares; amb fotocòpia només de la pàgina de la inscripció del noi i la noia o Partida civil de naixement (original).
 • b) Partida de Baptisme (Original) de la parròquia on fóreu batejats (només té una validesa de sis mesos). Si és de fora de Barcelona cal que porti el segell del Bisbat corresponent.
 • c) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, vigents, amb els originals.
 • d) Certificat del Curset Prematrimonial. Cal fer-ho fora del Horari de despatx: o sigui, s'ha de concertar hora amb antelació.

TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

3. Al fer l'Expedient Matrimonial ja se signarà la declaració conforme us coneixeu prou, us estimeu i que accepteu els compromisos del matrimoni cristià i catòlic.

4. Quinze dies abans del casament, aproximadament, cal anar al Jutjat de Pau de la població on us caseu per fer l'Expedient d'Estadística.

5. Encara que el mossèn fa el seu servei gratuïtament, s'ha fer una aportació econòmica per les despeses de l'acte i pel manteniment i conservació de la Parròquia; necessitem i agraïm una aportació econòmica generosa, equivalent a les altres despeses del vostre casament. Penseu que obrir l'església, llums, neteja etc té un cost (una empresa de neteja arregla l'església sempre el dia abans). Aquesta aportació la podreu fer efectiva el dia que vindreu a preparar la celebració del casament (Perquè us serveixi d'orientació aquesta aportació hauria de ser a partir dels 300 €).

6. Les parelles que no es casen a la seva parròquia, però fan allà l'Expedient Matrimonial se'ls cobra també una aportació per les despeses de tramitació de expedients , manteniment i conservació de la seva parròquia (100 €).

7. Quinze dies o una setmana abans del casament, aproximadament, caldrà preparar la cerimònia amb el mossèn que presidirà la vostra celebració. La vostra reunió serà el dia ........ de ........................, a les ................ hores.

8. Els nuvis us responsabilitzeu de l'arranjament floral (no es poden arreglar els bancs), el reportatge fotogràfic i l'acompanyament musical. Si voleu us podem orientar.

9. Puntualitat. Si us retardeu de l'hora marcada pel vostre casament, feu anar malament totes les celebracions i els altres serveis que han de fer els mossens i ens podem veure obligats a retardar la vostra celebració el temps que sigui necessari, fins a finalitzar aquests serveis.

10. S'ha de comunicar als assistents i els convidats que no és pot llençar arròs a la sortida de l'església. Si ja l'han portat, el recollirem per a Càritas parroquial... en aquests temps de crisi no es pot llençar res.

11. Abans d'una setmana, un cop fet casament, s'ha de portar el Certificat de matrimoni al Jutjat de Pau perquè us facin el Llibre de Família.


Celebrem l'aniversari del nostre casament!

Es possible que faci 25 o 50 anys del vostre casament, o una data rodona que voleu celebrar amb un especial relleu. Potser voleu renovar el vostre consentiment com vàreu fer-ho el dia del vostre casament, tot donant gràcies a Déu per l'itinerari recorregut.

Si ho desitgeu podeu celebrar la missa d'acció de gràcies dins de les eucaristies habituals de la parròquia o en algun altre moment que creieu convenient. Sovint alguns grups de matrimonis que es van casar el mateix any ho celebren junts. Si és així només cal que us poseu en contacte amb el mossèn amb la suficient antelació per preveure-ho.