Sagrament del baptisme

En general existeixen tres maneres d'administrar el baptisme:

 1. Baptisme per immersió: era la forma primitiva generalitzada, i perviu en l'etimologia de la pròpia paraula baptisme.
 2. Baptisme per ablució o vessament: és la forma generalitzada en el catolicisme.
 3. Baptisme per aspersió: consisteix a esquitxar amb aigua. Aquesta és una forma utilitzada només per aquelles esglésies que practiquen el baptisme per ablució, quan per alguna raó no és possible fer un vessament d'aigua.

Teologia del sagrament

La immersió en aigua es practicava per a la purificació legal. Els essenis practicaven aquest tipus de ablució purificador a que, per a ells, era també moral, com han pogut demostrar les seves piscines rituals en Qumram. Juan el Baptista va assumir aquest ritu donant-li el sentit de mitjà per a la conversió (cf. Mc 1 4) i purificació del pecat. Això implicava que el temple ja no era l'únic lloc per a l'obtenció de l'expiació.


Elements teològics

Encara que la terminologia, distingint la matèria i la forma del sagrament, ha estat abandonada pel Catecisme de Juan Pablo II, encara resulta útil per descriure els diversos elements que concorren per a la validesa del sagrament:


Matèria

La matèria remota del sagrament del baptisme és l'aigua veritable i natural, i el mateix dóna si és freda o calenta. Simbolitza la regeneració a la vida espiritual perquè és el principi de la vida natural. Indica purificació i vida nova. L'aigua usada en la celebració del sagrament ha d'estar beneïda o beneir-se durant el ritu. La matèria propera amb tres modalitats que són considerades vàlides: la immersió, el vessament i la aspersió.


Forma

A Occident la forma és «Jo et batejo en el nom...». A Orient en canvi i volent subratllar l'eficàcia del sagrament independent del ministre s'usa: «El serf de Déu, és batejat...». També es va discutir si era necessària l'esment a la Trinitat o bastava batejar en nom del Senyor Jesús. El Concili de Florència de 1439 igual que el Concili de Trento va declarar la necessitat de la fórmula trinitària, tenint en compte les paraules de Jesús: «... I bategin-los en el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant». És responsabilitat dels pares, dels padrins i del ministre que s'imposi al batejant un nom propi del sentir cristià.


Ministre

Quant al ministre del sagrament, es considera ministre ordinari el bisbe, el prevere i el diaca. Si el ministre ordinari estigués impedit per algun motiu, el catequista o un altre destinat per a aquesta funció pot administrar-ho. Ara bé, en cas de necessitat, qualsevol persona pot fer-ho, sempre que amb aquest ritu vulgui complir el que desitja l'Església a través d'ell. El codi de dret canònic recomana que el rector ofereixi al bisbe la possibilitat de batejar als adults majors de catorze anys.


Subjecte

Tot ésser humà que no hagi rebut el baptisme pot accedir a ell.

En cas que sigui un adult, aquest ha de manifestar el seu desig de rebre el baptisme i haver rebut la necessària instrucció sobre la fe i de les obligacions que contreu, mitjançant un període de catecumenat. El codi de dret canònic de 1983 (cànon 868) indica a més les següents condicions per al bateig de nens:

 1. El consentiment dels pares o almenys d'un d'ells (o dels qui fan les vegades de pares).
 2. L'esperança fundada que el batejant serà educat en la religió catòlica. Si això no es dóna, ha de diferir-se explicant la dificultat als pares.

Padrins

Normalment es dóna un padrí al batejant qui d'alguna manera presenta al candidat i es compromet a l'educació cristiana del mateix. Poden ser un sol padrí o una sola padrina, o un i una. L'edat mínima per ser padrí és de 16 anys. Ha de ser catòlic i haver rebut els sagraments de primera comunió i confirmació. El padrí o la padrina han de complir els rols de tutors en cas que els pares del batejat morin o no puguin atendre-ho.


Efectes

Els efectes del sagrament segons la teologia catòlica són: el perdó dels pecats (es perdona el pecat original, tots els pecats personals i les penes temporals que mereixi per ells), la unió amb Crist donada pel caràcter sacramental, el do de l'Esperit Sant, el ser fill adoptiu de Déu Pare, l'integrar-ho com a membre de l'Església.

A efectes pràctics, el baptisme i més concretament, la partida de baptisme, adscriu al batejat a l'Església Catòlica.


VOLS REBRE EL SAGRAMENT DEL BAPTISME?

"El dia del vostre baptisme, Déu us va introduir en la SANTEDAT. Heu estat adoptats com a FILLS I FILLES DEL PARE i heu estat INCORPORATS A CRIST. Us heu convertit en MORADA DEL SEU ESPERIT. Per això, al final del ritus del Baptisme, el sacerdot es dirigeix als pares i a tots els participants i, dient-vos pel vostre nom, diu: -JA ETS UNA NOVA CRIATURA". (Benet XVI, Sidney 2008)

"El Baptisme és el sagrament en el qual es funda la nostra fe mateixa, que ens empelta com a membres vius en Crist i a l a seva Església. Al costat de l'Eucaristia i la Confirmació forma l'així cridada «Iniciació cristiana», la qual constitueix com un únic i gran esdeveniment sacramental que ens configura al Senyor i fa de nosaltres un signe viu de la seva presència i del seu amor.

Pot sorgir en nosaltres una pregunta: és veritablement necessari el Baptisme per viure com a cristians i seguir a Jesús? No és en el fons un simple ritu, un acte formal de l'Església per donar el nom al nen o a la nena? És una pregunta que pot sorgir. I a aquest punt, és il·luminador el que escriu l'apòstol Pablo: «És que no sabeu que quants vam ser batejats en Crist Jesús vam ser batejats en la seva mort? Pel Baptisme vam ser sepultats amb Ell en la mort, perquè, el mateix que Crist va ressuscitar d'entre els morts per la glòria del Pare, així també nosaltres caminem en una vida nova» (Rm 6, 3-4). Per tant, no és una formalitat. És un acte que toca en profunditat la nostra existència. Un nen batejat o un nen no batejat no és el mateix. No és el mateix una persona batejada o una persona no batejada. Nosaltres, amb el Baptisme, som immersos en aquesta font inesgotable de vida que és la mort de Jesús, el més gran acte d'amor de tota la història; i gràcies a aquest amor podem viure una vida nova, no ja a poder del mal, del pecat i de la mort, sinó en la comunió amb Déu i amb els germans." (Francesc I, Audiència general, 8 gener 2014)


QUÈ CAL FER PER DEMANAR EL BAPTISME?

 1. Celebrem el Baptisme els dissabtes, en dies i hores convingudes amb anterioritat en el despatx amb els pares.
 2. Us donarem el FULL D'INSCRIPCIÓ per poder-lo omplir i fer el registre als llibres de la Parròquia.
 3. Només cal portar un CIRI DE BATEIG, una tovallola petita i, en la mesura del possible, el nen o la nena ha de portar roba blanca el dia de la Celebració.
 4. Es necessita 1 ó 2 PADRINS (en aquest darrer cas: un padrí i una padrina). Han de ser persones ja batejades, majors de 16 anys i que puguin ser exemple de vida de fe per als nous batejats (Heu de portar el seu Certificat de bateig).
 5. S'agrairà una aportació voluntària (Donatiu) per el sosteniment de les despesses de la Parròquia. Amb aquesta finalitat us donarem un sobre, que podeu retornar amb el donatiu el dia del Bateig. Gràcies.

Despatx parroquial: Divendres de 16:00 a 18:30 de la tarda (per poder concretar el dia i l'hora)


REQUISITS PER SER PADRÍ O PADRINA DE BATEIG

El cànon 873 exigeix que hi hagi un padrí, o una padrina, o un padrí i una padrina:

 • Cànon 873: Tingui's un sol padrí o una sola padrina, o un i una.

Per la seva banda, el cànon 874 estableix els requisits per ser admès com a padrí:

 • Cànon 874 § 1: Perquè algú sigui admès com a padrí, és necessari que:
  1. Hagi estat triat per qui va a batejar-se o pels seus pares o per els qui ocupen el seu lloc o, faltant aquests, pel rector o ministre; i que tingui capacitat per a aquesta missió i intenció d'exercir-la;
  2. Hagi complert setze anys, tret que el Bisbe diocesà estableixi una altra edat, o que, per justa causa, el rector o el ministre considerin admissible una excepció;
  3. Sigui catòlic, estigui confirmat, hagi rebut ja el Santíssim Sagrament de l'Eucaristia i porti, al mateix temps, una vida congruent amb la fe i amb la missió que va a assumir: si està casat, que hagi rebut el Sagrament del Matrimoni: no pot ser padrí el catòlic casat per llei civil, casat per llei comuna, o que convisqui amb la seva parella.
  4. No estigui afectat per una pena canònica, legítimament imposada o declarada: que hagi perpetrat, participat o aconsellat l'avortament o l'eutanàsia;
  5. No sigui el pare o la mare de qui s'ha de batejar.
 • Cànon 874 § 2: El batejat que pertany a una comunitat eclesial no catòlica només pot ser admès juntament amb un padrí catòlic, i exclusivament en qualitat de testimoni del baptisme.
  Haurà de ser el ministre ordinari del baptisme o el rector qui jutgi si es compleixen els requisits d el cànon 874. Els requisits s ón tots objectius, encara que s'ha de realitzar una estimació personal del 3º, i també del 2 º quant a la possibilitat d'establir una excepció. El ministre o el rector han de tenir en compte, a l'hora d'apreciar el compliment dels requisits, que el dret a escollir padrins és del batejant adult, o dels pares si és nen. El rector o el ministre no poden establir altres requisits diferents dels previstos pel dret de l'Església, ni tampoc rebutjar a una persona que compleix els requisits. Però alhora els competeix l'obligació de rebutjar a les persones que no compleixen amb els requisits previstos, pel ben del batejant. Això és especialment important en el cas del requisit 3º. Cap pare -o cap batejant adult- s'ha d'estranyar si el rector rebutja un padrí que no porta un estil de vida incompatible amb els ensenyaments de l'Església Catòlica, doncs és obligació del rector actuar així. (Per exemple: el fidel que es trobi en situació matrimonial irregular, per la incongruència d'aquesta situació amb la fe i amb l'obligació que van a sumir (segons Article 52, Decret General III Sínode Diocesà).
  En la pràctica s'imposa, a l'hora de preparar un bateig, que el ministre o el rector parlin amb els pares sobre el nomenament dels padrins. D'aquesta manera, si es fa necessari, es poden amb temps solucionar els inconvenients que sorgeixin. Per part del rector s'imposa que actuï amb la necessària fortalesa per rebutjar un padrí que podria causar escàndol entre els fidels: el fet que determinada conducta pública i immoral estigui molt difosa entre els fidels no fa que aquests fidels puguin ser admesos com a padrins. És aquesta una ocasió pràctica d'actuar com el bon pastor, que impedeix que les seves ovelles es deixin confondre. La fortalesa amb que ha d'actuar s'ha d'exercir, naturalment, amb amabilitat i emprant el temps que sigui necessari per explicar els motius de la seva actuació, però mai admetent a algú al que no es pot admetre com a rector.

 • DURADA DE L'OFICI DEL PADRÍ O PADRINA

  La assignació de padrins per part del catecùmen adult o dels pares del nen és de durada indefinida. El d ret canònic no preveu la revocació del nomenament. Es recomana per tant que el catecúmen o els pares pensin bé les persones a les quals pensen designar per a un encàrrec tan delicat. Han de tenir en compte no solament consideracions socials o familiars, s inó sobretot que els designats siguin veritables models de vida cristiana pels quals es van a batejar.

  Si malgrat l'atenció posada per escollir bé al padrí, aquest no correspon amb les expectatives posades en ell, no es pot r evocar o anul·lar el seu nomenament. Quan arribi la confirmació sí és possible escollir un padrí o una padrina diferents, però això no anul·la el nomenament de padrins de baptisme. Són padrins que s'afegeixen als de baptisme sense substituir-los.

  Si el padrí o padrina incorre en censura d'excomunió, s'ha d'entendre que queda prohibit l'exercici de l'ofici de padrí d'acord amb el cànon 1331. A tenor de el § 2, 4 del mateix cànon, seria invàlid nomenar padrí o padrina a una persona l'excomunió de la qual ha estat declarada o imposada.


  ELS PADRINS I TESTIMONIS NO CATÒLICS

  La regla general és que solament poden ser padrins els catòlics. El motiu d'aquesta norma es la d'atendre a l'educació catòlica dels batejats. No obstant això, el Directori per a l'aplicació dels principis i normes sobre el Ecumenisme, promulgat pel Pontifici Consell per a la promoció de la Unitat dels Cristians el 25 de març de 1993 en el número 98 estableix una excepció per als ortodoxos:

  • 98. La concepció catòlica és que els padrins i padrines, en el sentit litúrgic i canònic, han de ser ells mateixos membres de l'Església o de la Comunitat eclesial en la qual se celebra el baptisme. No assumeixen només la responsabilitat de l'educació cristiana de la persona batejada (o confirmada) mentre que parents o amics, sinó que estan aquí també com a representants d'una comunitat de fe, garants de la fe i del desig de comunió eclesial del candidat.