Equip de litúrgia

Què és l'equip de litúrgia?

L'Equip de Litúrgia o Comissió de Litúrgia és un grup constituït per persones creients que presten generosament el seu servei a la comunitat en el seu aspecte celebratiu.

Com ens diu el Concili, estan amb vista a "treballar perquè floreixi el sentit comunitari parroquial, sobretot en la celebració comuna de la missa parroquial" (SC 42). La seva funció és, en general, animar la vida litúrgica parroquial, és a dir, preparar les celebracions en tots els aspectes: sagristà, ambientació, cants, monicions, peticions, lectors, ministres extraordinaris...


Funcions de l'Equip de Litúrgia

A Catalunya hi ha una antiga tradició de centres culturals d'inspiració cristiana. Un bon grup es creà al darrer terç del segle XIX; la majoria nasqueren a la primera meitat del segle XX. La majoria, estan estretament lligats a les parròquies, tot i que tenen una activitat autònoma.

En general, es crearen per donar un espai cultural, de lleure i formatiu per als cristians. A través del temps els Centres han evolucionat i s'han adaptat a les circumstàncies de cada època. Ara, més aviat són un lloc d'irradiació i ampliació del pensament i de l'humanisme cristià a la vila o poble on radiquen.

La vitalitat actual dels Centres Culturals és molt diversa i plural.


LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA NOSTRA SOCIETAT

La cura de la vida litúrgica parroquial:

Aquesta és la tasca més important de l'Equip de Litúrgia dins de la Parròquia: preparar, animar i revisar les celebracions en sintonia amb el Rector. Això abasta diversos aspectes.

 • a) Elements materials: Assegurar que la Parròquia compti amb tot el necessari per a una celebració digna:
  • un temple ben disposat, net, ordenat, amb les degudes condicions de llum i audició, amb una distribució adequada dels bancs;
  • un presbiteri adequat, altar, ambó, seu;
  • ornaments renovats, dignes, nets;
  • llibres per al president, lectors, cor, organistes, per a la seu, etc.
 • b) Trobar més membres per al grup i activitats. Els membres de l'Equip de Litúrgia s'han de preocupar d'anar augmentant a poc a poc el grup de litúrgia. Això exigeix:
  • Buscar i trobar persones que siguin aptes per a aquests serveis;
  • Ajudar-los a entendre i valorar el seu servei; capacitar-los per realitzar-ho bé.
 • c) La creació de l'assemblea litúrgica. El subjecte de la celebració és l'assemblea que es reuneix per celebrar. Per tant aquesta ha de recuperar tota la seva vitalitat. La constitució d'una assemblea litúrgica requereix tota una pedagogia perquè les persones reunides prenguin consciència de pertinença a una comunitat. Per això, és important l'enfocament de la celebració, l'ambient que es crea, la introducció preparatòria a la celebració, les monicions, etc.
 • d) El desenvolupament de la celebració. Per aconseguir que la vida litúrgica de la Parròquia es desenvolupi de manera adequada la comissió ha de procurar:
  • Que se superi la rutina i la inèrcia. No cantar sempre els mateixos cants; que cada missa dominical tingui diversos monitors i lectors que es canviïn, un dia fa un i un altre dia altre; destacar algun aspecte de l'Eucaristia, etc.
  • Que la celebració reculli i expressi la vida de la comunitat parroquial, arxiprestal i diocesana amb les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves aspiracions.
  • Que la celebració respongui als problemes, necessitats, sofriments i goigs de l'home d'avui i del poble. En l'oració universal sempre hagués d'aparèixer algun problema, necessitat o goig d'aquesta assemblea.
  • Que en les celebracions es busqui un equilibri entre l'acció comunitària i la participació individual, entre el silenci i la paraula, equilibri entre l'observança de les normes litúrgiques i la creativitat i adaptació a la comunitat concreta. cal apropar-se, "traduir" el símbol, però amb la cura de no al·legoritzar tot.

L'educació litúrgica de la Parròquia

A més d'educar-se a si mateix, l'Equip de Litúrgia ha de buscar educar litúrgicament a la comunitat parroquial:

 • que conegui el sentit de les diverses celebracions, especialment de l'Eucaristia,
 • · que comprenguin el llenguatge litúrgic, el contingut profund dels gestos, etc.

En primer lloc no oblidar la tasca educadora que es pot realitzar a través de les monicions per guiar al poble en la seva participació, ajudar-li a entrar en la celebració comprenent els ritus, donant sentit als gestos, creant un ambient d'oració i recolliment.


Preparació de les celebracions

Aquesta és una de les tasques més concretes a realitzar en la Parròquia. La preparació d'una celebració exigeix:

 • Fixar bé el sentit de la celebració: Que tots els que van a participar en la celebració sàpiguen què es va a celebrar i per què. No totes les celebracions són iguals. No és el mateix un diumenge de Advent o un de Pasqua.
 • Preparar tot el necessari per a la celebració. Els elements materials (el pa, el vi…), els elements de la missa (oracions, prefacis, pregària eucaristica, cants, salms, etc.), les monicions, guions per a les celebracions més complexes destinats al president, monitor, lectors, cor...
 • Distribució. Tot això i per no improvisar a última hora, és convenient distribuir amb suficient antelació les diverses tasques i serveis litúrgics.

Realització de les celebracions

La celebració mateixa és el cimal i font, per tant, el més important de la pastoral litúrgica.

L'Equip de Litúrgia haurà d'estar atent al fet que les celebracions no caiguin en:

 • un formulisme buit, és a dir, una litúrgia on s'observin totes les normes i lleis litúrgiques però on mancada vida, calor, oració, participació interior.
 • una rutina on no s'expressi la vida canviant de les persones i de la comunitat.
 • una acció on només participin el president i alguns fidels mentre el poble assisteixi passivament com a nero espectador.

Serà convenient que l'Equip de Litúrgia sàpiga revisar periòdicament les celebracions de la Parròquia per assenyalar les deficiències que s'observen, els defectes en què es vagi caient, etc. per tractar de corregir-los i seguir millorant la vida litúrgica parroquial. • RESPONSABLE: MN. JOAN JOSEP RECASENS JUÁREZ, RECTOR.
 • DELEGADA PARROQUIAL DE CATEQUESI DE INFANTS: LLUIS GARRIGA.

Adreçar-se a la Rectoria per a més informació.