Pastoral de la salut

"Jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin en abundància" (Jn. 10,10).

El nostre treball en pastoral de la salut, tant en la Parròquia com als hospitals o residències, arrenca d'aquesta convicció: "L'Església, prolongació i encarnació de Jesucrist, només existeix per fer present al món l'acció salvadora i humanitzadora que va començar amb Ell i en Ell, amb la finalitat de que els homes d'avui també "tinguin vida i la tinguin en abundància" (Cf. Jn. 10, 10).

Tenint en compte aquestes línies de força, oferim breument algunes pistes d'acció evangelitzadora al món de la salut i de la malaltia.

L'atenció als ancians i malalts sempre ha estat present en la vida de la nostra Església local. La Parròquia vol cuidar molt l'assistència religiosa als malalts hospitalitzats als centres sanitaris, de curta o llarga permanència. La parròquia, el mossèn i els col·laboradors, volen estar prop dels seus malalts per oferir-los la solidaritat cristiana de la comunitat. Són moltes les institucions i famílies religioses que en la nostra diòcesi estan al servei dels malalts i ancians i, de manera molt especial, dels més necessitats i oblidats. Hi ha també en la diòcesi associacions i moviments que porten molts anys fent present a l'Església al món dels malalts i minusvàlids.


EN QUÈ CONSISTEIX EL SERVEI RELIGIÓS A L'HOSPITAL O AL DOMICILI?

És un servei organitzat i integrat en l'Organigrama Hospitalari que garanteix l'assistència religiosa i l'atenció pastoral a les següents persones:

 • Malalts que els sol·licitin.
 • Familiars de malalts.
 • Personal del centre hospitalari.

ACTIVITATS PRINCIPALS:

 • Visita als malalts.
 • Actes de culte.
 • Celebració dels sagraments.
 • Assessorament en qüestions ètic-religioses.
 • Col·laboració en la humanització de l'assistència hospitalària.
 • Creació i acompanyament dels voluntaris cristians.

CELEBRACIÓ DEL DIA DEL MALALT

La celebració del Dia del Malalt ha servit per sensibilitzar a les parròquies i fer sorgir grups de Pastoral de la Salut. Es prepara aquesta Jornada distribuint la propaganda que prepara el Secretariat de Pastoral de la Salut als centres hospitalaris, parròquies, col·legis, i altres organismes de la diòcesi. Se sensibilitza als sacerdots en els retirs espirituals, i als centres hospitalaris es tenen reunions preparatòries amb els professionals sanitaris. Moment fort d'aquesta jornada és l'Eucaristia del Malalt amb la participació dels malalts i el personal sanitari al Santuari de la Salut de Sabadell. També s'aprofita aquesta jornada per tenir la Celebració Comunitària del Sagrament de la Unció dels Malalts, amb la preparació que això requereix.

Tots els anys volem celebrar un curset, parroquial o arxiprestal, per a tots els agents de Pastoral de la Salut que aprofundeix en el tema que s'ha a tractar el Dia del Malalt. És organitzada cada any i en ell es tracten temes relacionats amb el món de la salut i la malaltia, molt interessants per al nostre treball i ens anima en el compartir l'oració, les nostres inquietuds i preocupacions.


DES DE LA DELEGACIÓ DIOCESANA DE LA PASTORAL DE LA SALUT

Una de les primeres tasques de la Delegació diocesana ha de ser aconseguir que la Diòcesi tingui un pla concret de presència i acció evangelitzadora en el camp de la salut i la malaltia:

 • La presència evangelitzadora als centres sanitaris.
 • El impuls de la pastoral de la salut en les comunitats parroquials.
 • La coordinació i la col·laboració de totes les forces i agents de pastoral: capellans, religiosos/as, professionals, voluntaris, visitadors, institucions religioses, moviments, associacions...
 • La sensibilització de la parròquia i la formació de la Pastoral de la salut.

Seguirem treballant en la formació dels seglars implicats en aquesta pastoral, perquè visquin amb sentit cristià realitats tant significatives com la salut, la malaltia, el dolor o la mort.

També seguirem impulsant el PROSAC - Professionals Sanitaris Cristians- que ja existeixen en la diòcesi, així com la participació dels capellans en cursets i l'accés a altres mitjans de formació especifica per a la seva missió.

Ens sembla també de gran importància per a l'orientació pastoral de la Parròquia introduir, en la seva deguda mesura, la Pastoral de la salut en els plans de formació dels laics.

Impulsarem la presència dels malalts en la vida de comunitat: les parròquies i els seus responsables han de preocupar-se que els malalts estiguin presents, facin escoltar la seva veu i puguin desenvolupar el seu testimoniatge i compromís evangelitzador en el si de la comunitat. Una comunitat cristiana no pot construir-se ni evangelitzar sense comptar amb els malalts. Per aquest motiu la parròquia ha de reconèixer, estimular i facilitar la seva participació activa en les celebracions, en els grups cristians, equips de pastoral i altres activitats. • RESPONSABLE: MN. JOAN JOSEP RECASENS JUÁREZ, RECTOR.
 • DELEGADA PARROQUIAL DE CATEQUESI DE INFANTS: LLUIS GARRIGA.

Adreçar-se a la Rectoria per a més informació.